Back to Top

Category Archives: Aktualności

Bio-koks – szansa dla polskiego koksownictwa? – panel dyskusyjny

Na XXX jubileuszowej konferencji naukowo-technicznej KOKSOWNICTWO 2022 odbył się tematyczny panel dyskusyjny zatytułowany: Bio-koks – szansa dla polskiego koksownictwa? Panel prowadzony był przez pracownika Instytutu Technologii Paliw i Energii (ITPE) dra inż. Michała Rejdaka. Badania nad wytwarzaniem bio-koksu czyli hybrydowego reduktora produkowanego na bazie mieszanek węglowych z dodatkiem substancji pochodzenia biomasowego prowadzone są na świecie od kilkunastu lat, jednak w ostatnich kilku latach z uwagi na walkę z globalnym ociepleniem i dążeniem do minimalizacji emisji gazów cieplarnianych nabrały one znacznego rozpędu. Idea bio-koksu opiera się na zastąpieniu części węgla pierwiastkowego pochodzenia kopalnego, którego źródłem jest węgiel koksowy, węglem pierwiastkowych pochodzącym ze źródeł odnawialnych – biomasy. Biomasa, z uwagi na asymilację ditlenku węgla w trakcie procesu fotosyntezy uznawana jest za surowiec zero-emisyjny, w związku z tym wprowadzenie węgla pochodzenia biomasowego powinno przyczynić się do obniżenia emisji CO2 z procesów wykorzystania koksu (bio-koksu). Praktyczna realizacja wspomnianej idei polega na produkcji bio-koksu w funkcjonujących bateriach koksowniczych wykorzystując do tego celu mieszanki węglowe z odpowiednio spreparowanymi surowcami biomasowymi – biomasą surową lub termicznie przetworzoną (toryfikaty, węgiel drzewny itp.).

Celem panelu było przybliżenie uczestnikom obecnego stanu wiedzy i technologii dotyczącej zagadnień związanych z wytwarzaniem bio-koksu, zaprezentowanie doświadczeń ITPE w typ zakresie oraz dyskusja na temat możliwości wdrożenia tej technologii do praktyki koksownictwa krajowego, będącego obecnie europejskim liderem produkcji i eksportu wysokiej jakości koksu. Panel spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników konferencji – przedstawicieli zarówno przemysłu jak i środowiska naukowego. Toczyła się żywa dyskusja na temat szerokiego potencjału wdrożeniowego omawianej technologii. Szczególny nacisk w dyskusji położono na elementy związane z aspektami ekonomicznymi i ekologicznymi pozyskiwania surowców biomasowych, procesowi wytwarzania termicznie przetworzonej biomasy, w tym zjawisk i mechanizmów zachodzących w jego przebiegu. Skonkludowano, że przemysłowe wdrożenie technologii wytwarzania bio-koksu wymaga zdobycia pełnej wiedzy oraz optymalizacji czynników kształtujących jego parametry jakościowe, z uwzględnieniem wymagań procesów przemysłowych w których będzie wykorzystywany.

Referat na konferencji EFE AGH 2022 (Energy Fuels Environment)

W dniach 20-23 września na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, odbyła się II międzynarodowa konferencja EFE 2022 – Energy Fuels Environment. Na konferencji zaprezentowaliśmy referat zatytułowany „The influence of charcoal addition to coking blend on bio-coke quality parameters”. W referacie omówiono wybrane wyniki badań wpływu dodatku węgla drzewnego na istotne parametry strukturalne, teksturalne i technologiczne wytworzonego bio-koksu.

Więcej informacji na stronie konferencji można znaleźć pod linkiem:

http://ef-conference.agh.edu.pl/programme/

Wizyta Studyjna w SINTEF

Posted on  

W dniach od 1 do 3 czerwca, pracownicy IChPW Michał Rejdak i Małgorzata Wojtaszek – Kalaitzidi odbyli wizytę studyjną w ramach projektu BioCoke4FAI. Wizyta studyjna miała miejsce w norweskim instytucie badawczym SINTEF w Trondheim, który jednocześnie jest partnerem badawczym projektu. Opiekunem wizyty był Michał Książek z SINTEF. W ramach wizyty pracownicy IChPW uczestniczyli w badaniach technologicznych wytworzonych w Instytucie bio-koksów. Badania obejmowały istotne z punktu widzenia wytwarzania żelazostopów manganowych parametry takie jak oporność elektryczna, reakcyjność wobec gazu CO/CO2 (metoda SINTEF), badania mikrostruktury bio-koksów metodą EPMA (mikroskopia elektronowa) i reakcyjność wobec żużla.

BioCoke4FAI – trzecie spotkanie projektowe

Posted on  

W dniach 30 i 31 maja odbyło się trzecie spotkanie projektu o akronimie BioCoke4FAI – Bio-coke for ferroalloys industry production. Spotkanie odbyło się w formie stacjonarnej w siedzibie SINTEF w Trondheim w Norwegii. W spotkaniu wzięli udział wszyscy reprezentanci uczestników projektu. Spotkanie było podzielone na trzy części. W pierwszej części wszyscy partnerzy zaprezentowali wyniki dotychczas zrealizowanych badań. W drugiej części omówiono prace planowane do wykonania w dalszej części projektu z uwzględnieniem dotychczas uzyskanych wyników. Omówiono również sprawy organizacyjne projektu. W trakcie trzeciej części spotkania goście mieli możliwość zapoznania się z infrastrukturą badawczą SINTEF i NTNU.

BioCoke4FAI – drugie spotkanie projektowe

W dniach 29 i 30 listopada odbyło się drugie spotkanie projektu BioCoke4FAI. Spotkanie odbyło się w Zabrzu w siedzibie Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla – promotora projektu. Oprócz pracowników Instytutu w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich partnerów współrealizujących projekt, tj. Instytutu SINTEF z Norwegii, firmy ERAMET z Norwegii oraz Koksowni Częstochowa Nowa. Celem spotkania było przedstawienie i omówienie dotychczasowych wyników projektu, omówienie bieżących zagadnień związanych z jego realizacją oraz zaplanowanie przyszłych działań w ramach projektu. W ramach spotkania uczestnicy odbyli również wizytę technologiczną w Koksowni Częstochowa Nowa, gdzie mogli szczegółowo zapoznać się z układem technologicznym produkcji koksu z wykorzystaniem baterii koksowniczych wsadu ubijanego.

Prezentacja na 37-mej Międzynarodowej Konferencji Koksowniczej

W dniach 10 i 11 listopada odbyła się 37-ma Międzynarodowa Konferencja Koksownicza. Konferencja odbyła się w czeskiej Ostrawie i wzięło w niej udział ponad 100 przedstawicieli kilkudziesięciu firm związanych z przemysłem koksowniczych oraz jednostek badawczych z różnych krajów Europy. Na konferencji został zaprezentowany poster pt. Wpływ dodatku węgla drzewnego do mieszanki wsadowej na parametry jakościowe otrzymanego bio-koksu. Poster prezentuje bieżące wyniki oceny wpływu dodatku węgla drzewnego do koksowniczej mieszanki wsadowej na kluczowe parametry jakościowe wytworzonego bio-koksu tj. CRI i CSR. Badania przeprowadzono dla warunków zasypowego i ubijanego systemu obsadzania komór mieszanką wsadową.

cof

Prezentacja na Konferencji Inżynierii Mineralnej MEC 2020/2021

21 października odbyła się V Konferencja Inżynierii Mineralnej (Mineral Engineering Conference 2020/2021). Konferencja odbyła się w trybie on-line. Na konferencji pracownik Instytutu dr inż. Michał Rejdak wygłosił referat, na którym zaprezentowano wybrane rezultaty realizacji projektu o akronimie BioCoke4FAI (Bio-coke for ferroalloys industry production), dotyczący wpływu dodatku komercyjnie dostępnego węgla drzewnego na wytrzymałość mechaniczną ubitego wsadu węglowego. Taka forma wsadu węglowego wykorzystywana jest do produkcji koksu w bateriach koksowniczych stosujących metodę wsadu ubijanego, dlatego z punktu widzenia przemysłowego wytwarzania bio-koksu na bazie mieszanek węglowo-biomasowych, ocena wpływu dodatku biokomponentów na parametry wytrzymałościowe wsadu węglowego jest niezwykle istotna.

72-gi coroczny meeting ICCP

W dniach 19-24 września 2021 r. w czeskiej Pradze, odbył się 72-gi coroczny meeting ICCP (International Committee for Coal and Organic Petrology) w ramach którego zorganizowano Sympozjum pt.:„Future of Coal and Organic Petrology in the Era of Transition from Fossil to Renewable Fuels”. Spotkanie organizowane było przez Czeską Akademię Nauk w Pradze, Uniwersytet Masaryk z Brna, Uniwersytet Karola z Pragi. W spotkaniu i sympozjum uczestniczyli badacze z całego świata w tym z : Polski, Czech, Węgiel, Hiszpanii, Niemiec, Francji, Holandii, Grecji, Serbii, Rumunii, Portugalii, USA, Kanady, Brazylii, Kolumbii, Indii, Australii, RPA.

W konferencji z ramienia Instytutu  uczestniczyła dr inż. Małgorzata Wojtaszek-Kalaitzidi prezentując m.in. poster pt.: The influence of biochar addition to coking blend on coke structure and quality” autorstwa: M. Wojtaszek-Kalaitzidi ,  M. Rejdak, G. Gałko, B. Mertas. Poster zawierał wstępne wyniki dotyczące testów pirolizy różnych rodzajów biomasy zrealizowane w ramach projektu BioCoke4FAI – Bio-Coke for Ferroalloys Industry Production.

Wizyta robocza dra inż. Michała Książka – pracownika SINTEF – partnera badawczego projektu BioCoke4FAI

W czwartek 24 czerwca miała miejsce wizyta robocza przedstawiciela naszego partnera badawczego w ramach projektu BioCoke4FAI – dra inż. Michała Książka z instytutu badawczego SINTEF z Norwegii. W ramach owocnej wizyty zaprezentowano infrastrukturę badawczą Instytutu, w tym poszczególne instalacje i aparaturę analityczną wykorzystywaną podczas realizacji naszego wspólnego projektu. Podczas spotkania omówiono również zakres badań realizowany w ramach rozpoczynającego się kolejnego etapu projektu, którego liderem jest SINTEF.

Projekt o akronimie BioCoke4FAI realizowany jest wspólnie z Instytutem SINTEF (Norwegia) oraz partnerami przemysłowymi z Norwegii – Eramet oraz z Polski – Koksownią Częstochowa Nowa. IChPW pełni rolę Promotora Projektu. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej i opłacalnej ekonomicznie technologii wytwarzania bio-koksu dla przemysłu produkcji żelazostopów stosowanych w przemyśle hutniczym. Projekt Bio-coke for ferroalloys industry production – realizowany jest w Zakładzie Technologii Koksowniczych.

Więcej na temat projektu można dowiedzieć się na: www.biocoke4fai.pl oraz na facebooku – zachęcamy do polubienia naszego profilu.