Na XXX jubileuszowej konferencji naukowo-technicznej KOKSOWNICTWO 2022 odbył się tematyczny panel dyskusyjny zatytułowany: Bio-koks – szansa dla polskiego koksownictwa? Panel prowadzony był przez pracownika Instytutu Technologii Paliw i Energii (ITPE) dra inż. Michała Rejdaka. Badania nad wytwarzaniem bio-koksu czyli hybrydowego reduktora produkowanego na bazie mieszanek węglowych z dodatkiem substancji pochodzenia biomasowego prowadzone są na świecie od kilkunastu lat, jednak w ostatnich kilku latach z uwagi na walkę z globalnym ociepleniem i dążeniem do minimalizacji emisji gazów cieplarnianych nabrały one znacznego rozpędu. Idea bio-koksu opiera się na zastąpieniu części węgla pierwiastkowego pochodzenia kopalnego, którego źródłem jest węgiel koksowy, węglem pierwiastkowych pochodzącym ze źródeł odnawialnych – biomasy. Biomasa, z uwagi na asymilację ditlenku węgla w trakcie procesu fotosyntezy uznawana jest za surowiec zero-emisyjny, w związku z tym wprowadzenie węgla pochodzenia biomasowego powinno przyczynić się do obniżenia emisji CO2 z procesów wykorzystania koksu (bio-koksu). Praktyczna realizacja wspomnianej idei polega na produkcji bio-koksu w funkcjonujących bateriach koksowniczych wykorzystując do tego celu mieszanki węglowe z odpowiednio spreparowanymi surowcami biomasowymi – biomasą surową lub termicznie przetworzoną (toryfikaty, węgiel drzewny itp.).

Celem panelu było przybliżenie uczestnikom obecnego stanu wiedzy i technologii dotyczącej zagadnień związanych z wytwarzaniem bio-koksu, zaprezentowanie doświadczeń ITPE w typ zakresie oraz dyskusja na temat możliwości wdrożenia tej technologii do praktyki koksownictwa krajowego, będącego obecnie europejskim liderem produkcji i eksportu wysokiej jakości koksu. Panel spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników konferencji – przedstawicieli zarówno przemysłu jak i środowiska naukowego. Toczyła się żywa dyskusja na temat szerokiego potencjału wdrożeniowego omawianej technologii. Szczególny nacisk w dyskusji położono na elementy związane z aspektami ekonomicznymi i ekologicznymi pozyskiwania surowców biomasowych, procesowi wytwarzania termicznie przetworzonej biomasy, w tym zjawisk i mechanizmów zachodzących w jego przebiegu. Skonkludowano, że przemysłowe wdrożenie technologii wytwarzania bio-koksu wymaga zdobycia pełnej wiedzy oraz optymalizacji czynników kształtujących jego parametry jakościowe, z uwzględnieniem wymagań procesów przemysłowych w których będzie wykorzystywany.