Back to Top

Category Archives: Aktualności

Wizyta Studyjna w SINTEF

Posted on  

W dniach od 1 do 3 czerwca, pracownicy IChPW Michał Rejdak i Małgorzata Wojtaszek – Kalaitzidi odbyli wizytę studyjną w ramach projektu BioCoke4FAI. Wizyta studyjna miała miejsce w norweskim instytucie badawczym SINTEF w Trondheim, który jednocześnie jest partnerem badawczym projektu. Opiekunem wizyty był Michał Książek z SINTEF. W ramach wizyty pracownicy IChPW uczestniczyli w badaniach technologicznych wytworzonych w Instytucie bio-koksów. Badania obejmowały istotne z punktu widzenia wytwarzania żelazostopów manganowych parametry takie jak oporność elektryczna, reakcyjność wobec gazu CO/CO2 (metoda SINTEF), badania mikrostruktury bio-koksów metodą EPMA (mikroskopia elektronowa) i reakcyjność wobec żużla.

BioCoke4FAI – trzecie spotkanie projektowe

Posted on  

W dniach 30 i 31 maja odbyło się trzecie spotkanie projektu o akronimie BioCoke4FAI – Bio-coke for ferroalloys industry production. Spotkanie odbyło się w formie stacjonarnej w siedzibie SINTEF w Trondheim w Norwegii. W spotkaniu wzięli udział wszyscy reprezentanci uczestników projektu. Spotkanie było podzielone na trzy części. W pierwszej części wszyscy partnerzy zaprezentowali wyniki dotychczas zrealizowanych badań. W drugiej części omówiono prace planowane do wykonania w dalszej części projektu z uwzględnieniem dotychczas uzyskanych wyników. Omówiono również sprawy organizacyjne projektu. W trakcie trzeciej części spotkania goście mieli możliwość zapoznania się z infrastrukturą badawczą SINTEF i NTNU.

BioCoke4FAI – drugie spotkanie projektowe

W dniach 29 i 30 listopada odbyło się drugie spotkanie projektu BioCoke4FAI. Spotkanie odbyło się w Zabrzu w siedzibie Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla – promotora projektu. Oprócz pracowników Instytutu w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich partnerów współrealizujących projekt, tj. Instytutu SINTEF z Norwegii, firmy ERAMET z Norwegii oraz Koksowni Częstochowa Nowa. Celem spotkania było przedstawienie i omówienie dotychczasowych wyników projektu, omówienie bieżących zagadnień związanych z jego realizacją oraz zaplanowanie przyszłych działań w ramach projektu. W ramach spotkania uczestnicy odbyli również wizytę technologiczną w Koksowni Częstochowa Nowa, gdzie mogli szczegółowo zapoznać się z układem technologicznym produkcji koksu z wykorzystaniem baterii koksowniczych wsadu ubijanego.

Prezentacja na 37-mej Międzynarodowej Konferencji Koksowniczej

W dniach 10 i 11 listopada odbyła się 37-ma Międzynarodowa Konferencja Koksownicza. Konferencja odbyła się w czeskiej Ostrawie i wzięło w niej udział ponad 100 przedstawicieli kilkudziesięciu firm związanych z przemysłem koksowniczych oraz jednostek badawczych z różnych krajów Europy. Na konferencji został zaprezentowany poster pt. Wpływ dodatku węgla drzewnego do mieszanki wsadowej na parametry jakościowe otrzymanego bio-koksu. Poster prezentuje bieżące wyniki oceny wpływu dodatku węgla drzewnego do koksowniczej mieszanki wsadowej na kluczowe parametry jakościowe wytworzonego bio-koksu tj. CRI i CSR. Badania przeprowadzono dla warunków zasypowego i ubijanego systemu obsadzania komór mieszanką wsadową.

cof

Prezentacja na Konferencji Inżynierii Mineralnej MEC 2020/2021

21 października odbyła się V Konferencja Inżynierii Mineralnej (Mineral Engineering Conference 2020/2021). Konferencja odbyła się w trybie on-line. Na konferencji pracownik Instytutu dr inż. Michał Rejdak wygłosił referat, na którym zaprezentowano wybrane rezultaty realizacji projektu o akronimie BioCoke4FAI (Bio-coke for ferroalloys industry production), dotyczący wpływu dodatku komercyjnie dostępnego węgla drzewnego na wytrzymałość mechaniczną ubitego wsadu węglowego. Taka forma wsadu węglowego wykorzystywana jest do produkcji koksu w bateriach koksowniczych stosujących metodę wsadu ubijanego, dlatego z punktu widzenia przemysłowego wytwarzania bio-koksu na bazie mieszanek węglowo-biomasowych, ocena wpływu dodatku biokomponentów na parametry wytrzymałościowe wsadu węglowego jest niezwykle istotna.

72-gi coroczny meeting ICCP

W dniach 19-24 września 2021 r. w czeskiej Pradze, odbył się 72-gi coroczny meeting ICCP (International Committee for Coal and Organic Petrology) w ramach którego zorganizowano Sympozjum pt.:„Future of Coal and Organic Petrology in the Era of Transition from Fossil to Renewable Fuels”. Spotkanie organizowane było przez Czeską Akademię Nauk w Pradze, Uniwersytet Masaryk z Brna, Uniwersytet Karola z Pragi. W spotkaniu i sympozjum uczestniczyli badacze z całego świata w tym z : Polski, Czech, Węgiel, Hiszpanii, Niemiec, Francji, Holandii, Grecji, Serbii, Rumunii, Portugalii, USA, Kanady, Brazylii, Kolumbii, Indii, Australii, RPA.

W konferencji z ramienia Instytutu  uczestniczyła dr inż. Małgorzata Wojtaszek-Kalaitzidi prezentując m.in. poster pt.: The influence of biochar addition to coking blend on coke structure and quality” autorstwa: M. Wojtaszek-Kalaitzidi ,  M. Rejdak, G. Gałko, B. Mertas. Poster zawierał wstępne wyniki dotyczące testów pirolizy różnych rodzajów biomasy zrealizowane w ramach projektu BioCoke4FAI – Bio-Coke for Ferroalloys Industry Production.

Wizyta robocza dra inż. Michała Książka – pracownika SINTEF – partnera badawczego projektu BioCoke4FAI

W czwartek 24 czerwca miała miejsce wizyta robocza przedstawiciela naszego partnera badawczego w ramach projektu BioCoke4FAI – dra inż. Michała Książka z instytutu badawczego SINTEF z Norwegii. W ramach owocnej wizyty zaprezentowano infrastrukturę badawczą Instytutu, w tym poszczególne instalacje i aparaturę analityczną wykorzystywaną podczas realizacji naszego wspólnego projektu. Podczas spotkania omówiono również zakres badań realizowany w ramach rozpoczynającego się kolejnego etapu projektu, którego liderem jest SINTEF.

Projekt o akronimie BioCoke4FAI realizowany jest wspólnie z Instytutem SINTEF (Norwegia) oraz partnerami przemysłowymi z Norwegii – Eramet oraz z Polski – Koksownią Częstochowa Nowa. IChPW pełni rolę Promotora Projektu. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej i opłacalnej ekonomicznie technologii wytwarzania bio-koksu dla przemysłu produkcji żelazostopów stosowanych w przemyśle hutniczym. Projekt Bio-coke for ferroalloys industry production – realizowany jest w Zakładzie Technologii Koksowniczych.

Więcej na temat projektu można dowiedzieć się na: www.biocoke4fai.pl oraz na facebooku – zachęcamy do polubienia naszego profilu.

Prezentacja projektu BioCoke4FAI na „Project Kick-off Conference” organizowanym przez NCBR

W dniach 14-15 czerwca miały miejsce dwa wydarzenia zorganizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju związane z realizacją projektów w ramach programu „Badania Stosowane”, Fundusze Norweskie i EOG. W pierwszym dniu miało miejsce wydarzenie on-line „Project Kick-off Conference” na którym w ramach 7 sesji tematycznych miały miejsce prezentacje projektów z bieżącej edycji wspomnianego wyżej programu. W ramach konferencji zaprezentowany został projekt  BioCoke4FAI  – Bio-coke for ferroalloys industry production realizowany wspólnie z Instytutem SINTEF (Norwegia) oraz partnerami przemysłowymi z Norwegii – Eramet oraz Polski – Koksownią Częstochowa Nowa. ICHPW pełni rolę Promotora Projektu. W sesji, udział wzięli również nasi norwescy partnerzy. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej i opłacalnej ekonomicznie technologii wytwarzania bio-koksu dla przemysłu  produkcji żelazostopów stosowanych w przemyśle hutniczym. W drugim dniu miały miejsce „Warsztaty dla Promotorów Projektów”, w których udział brali m.in. pracownicy ICHPW zaangażowani w realizację projektu. W warsztatach wzięło udział 150 osób zarówno z Polski jak i Norwegii. Więcej na temat projektu można dowiedzieć się na: www.biocoke4fai.pl oraz na facebooku – zachęcamy do polubienia naszego profilu.

Rozpoczęcie realizacji projektu BioCoke4FAI

Ruszyła realizacja projektu pt. „Bio-coke for ferroalloys industry production” o akronimie BioCoke4FAI, który otrzymał dofinansowanie w konkursie POLNOR 2019 ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Umowa o dofinansowanie projektu podpisana została w dniu 20 października 2020 r. w Warszawie. Celem projektu BioCoke4FAI jest opracowanie innowacyjnej i opłacalnej ekonomicznie technologii wytwarzania bio-koksu dla przemysłu  produkcji żelazostopów.

Projekt będzie realizowany od 01.01.2021 do 31.12.2023 przez Polsko-Norweskie Konsorcjum reprezentowane przez:

  • INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA – Promotor Projektu (Polska)
  • SINTEF AS – partner naukowy (Norwegia)
  • KOKSOWNIA CZĘSTOCHOWA NOWA SP. Z O.O. – partner przemysłowy (Polska)
  • ERAMET NORWAY – partner przemysłowy (Norwegia)

Całkowity koszt realizacji projektu: 6 792 278,00 PLN

Kwota dofinansowania: 6 275 990,46 PLN

Projekt będzie realizowany na podstawie umowy nr  NOR/POLNOR/BioCoke4FAI/0070/2019-00

BIOCOKE4FAI – pierwsze spotkanie projektowe

W dniu 25 stycznia 2021 odbyło się spotkanie inauguracyjne (Kick-off meeting) projektu o akronimie BioCoke4FAI – Bio-coke for ferroalloys industry production. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej i opłacalnej ekonomicznie technologii wytwarzania bio-koksu dla przemysłu  produkcji żelazostopów stosowanych w przemyśle hutniczym. Spotkanie zostało zorganizowane przez ICHPW, które pełni rolę Promotora Projektu. Projekt jest realizowany w ramach programu POLNOR 2019 przez konsorcjum polsko-norweskie: ICHPW (Polska, Promotor projektu), SINTEF (Norwegia, partner naukowy), ERAMET (Norwegia, partner przemysłowy – producent żelazostopów) oraz KCN – Koksownia Częstochowa Nowa (Polska, partner przemysłowy – producent koksu). Kierownikiem projektu jest pracownik ICHPW – dr inż. Michał Rejdak. Z uwagi na obecną sytuacje związaną z pandemią Covid-19 spotkanie odbyło się za pośrednictwem MS Teams. Spotkanie było podzielone na trzy części. W pierwszej części wszyscy partnerzy zaprezentowali zakres działalności swoich jednostek. W drugiej części omówiono podstawowe założenia realizowanego projektu, zakres prac B+R i szczegółowo przedyskutowano rolę poszczególnych partnerów w ramach jego realizacji. W trzeciej części poruszano sprawy organizacyjne związane z bieżącą realizacją projektu. Główną ideą projektu jest wytworzenie hybrydowego reduktora opartego na mieszankach węglowo-biomasowych (zastąpienie nieodnawialnego kopalnego węgla pierwiastkowego tworzącego strukturę koksu węglem ze źródeł odnawialnych – biomasy) i weryfikacja jego przydatności w skali pilotowej.