Back to Top

Author Archives: Michał Rejdak

Referat na Mineral Engineering Conference 2023 w Wiśle

W dniach 14-16 czerwca w Wisle odbyła się coroczna międzynarodowa konferencja Mineral Engineering Conference – MEC2023. W ramach konferencji został zaprezentowany referat pt. Bio-coke as a reductant for the ferroally smelting process. Konferencja stanowi forum dla wymiany wiedzy, doświadczeń oraz integracji specjalistów wywodzących się z nauki i przemysłu, przedstawicieli przemysłu wydobywczego, naukowców i specjalistów zajmujących się zagadnieniami z zakresu badań właściwości i wykorzystania surowców mineralnych, a także przedstawicieli jednostek badawczych, przedsiębiorstw branżowych oraz władz górniczych.

Kolejne owocne spotkanie projektowe w Częstochowie

Pod koniec marca odbyło się czwarte spotkanie projektowe w ramach projektu BioCoke4FAI – Bio-coke for ferroalloys industry production. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele partnerów projektu, naukowcy z norweskiego instytutu SINTEF, inżynierowie i technolodzy z norweskiej firmy produkującej żelazostopy ERAMET oraz Koksowni Częstochowa Nowa, a także pracownicy Instytutu Technologii Paliw i Energii (ITPE). Tym razem organizatorem i gospodarzem spotkania była Koksownia Częstochowa Nowa sp. z o.o. (KCN). Spotkanie podzielone było na trzy części. W pierwszej części merytorycznej uczestnicy zaprezentowali bieżące rezultaty realizacji projektu, w tym wyniki badań wpływu dodatku różnego rodzaju bio-komponentów (m.in. węgli drzewnych i biomasy odpadowej z produkcji spożywczej) na parametry strukturalne i jakościowe bio-koksu wytwarzanego w skali wielkolaboratoryjnej oraz pilotowej.

Norwescy partnerzy zaprezentowali wyniki oceny parametrów wytworzonego w ITPE w ramach WP2 bio-koksu w aspekcie wykorzystania go w łukowych piecach elektrycznych oraz aspekty ekologiczne jego zastosowania. Na tym etapie pracy skonkludowano, że bio-koks otrzymywany na bazie mieszanek węglowo-biomasowych spełnia wymagania stawiane reduktorom węglowym, a jego przydatność należy zweryfikować w trakcie testów pilotowych, które odbędą się w czerwcu i sierpniu b.r. w SINTEF. Po omówieniu spraw merytorycznych i organizacyjnych, uczestnicy udali się na wizytę technologiczną na obiektach produkcyjnych Koksowni – wydziale produkcji koksu i przerobu węglopochodnych oraz laboratorium.

Kolejnego dnia, wszyscy uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z infrastrukturą technologiczną pilotowego pieca koksowniczego z ruchomą ścianą w Koksowni Liberty Steel w Ostrawie. Z wykorzystaniem wspomnianego pieca realizowane są testy pilotowe wytwarzania bio-koksu. Koksownia Liberty Steel jest podwykonawcą w ramach etapu realizowanego przez KCN. Bio-koks wytworzony w piecu pilotowym będzie przeznaczony do wspomnianych testów wytopu żelazostopów w piecu doświadczalnym w SINTEF. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w spotkaniu, ciekawe prezentacje i owocne dyskusje.

Warsztaty i po warsztatach :) – BIOCARBON – a green alternative to reduce the carbon footprint of FeMn alloy production

W dniach 11-12 stycznia 2023 r. w ramach projektów PreMa i BioCoke4FAI odbyły się warsztaty hybrydowe na temat: BIOCARBON – zielona alternatywa dla redukcji śladu węglowego produkcji zelazostopów FeMn. Wydarzenie odbyło się w Dolnym Kubinie na Słowacji. Gospodarzem warsztatów był słowacki producent żelazostopów OFZ, a. s. W wydarzeniu wzięło udział 88 osób z 8 krajów (Słowacja, Polska, Norwegia, Francja, Brazylia, Hiszpania, Ukraina, RPA), z czego 50 on-line.

Tematyka warsztatów obejmowała zagadnienia związane z redukcją emisji dwutlenku węgla w przemyśle produkującym żelazostopy poprzez wykorzystanie surowców pochodzenia odnawialnego – bio – węgla

W ramach warsztatów omówiono wykorzystanie bio-węgla w produkcji żelazostopów, doświadczenia badawcze i przemysłowe związane z próbami wykorzystania bio-węgla, a także zagadnienia związane z jego wytwarzaniem – właściwościami oraz surowcami do jego produkcji. Prezentacje uczestników były bardzo interesujące, a dyskusja bardzo owocna. Jednym z wygłaszanych referatów był referat pracownika naszego Instytutu Michała Rejdak (Zakładu Technologii Koksowniczych) oraz Michała Książka z norweskiego Instytutu Badawczego SINTEF z Tronheim, którzy wspólnie zaprezentowali bieżące rezultaty uzyskane w trakcie realizacji projektu BioCoke4FAI – Bio-coke for ferroalloys industry production. Zagadnienie funkcji reduktorów węglowych w procesie wytwarzania żelazostopów zostało szczegółowo omówione w prezentacji wygłoszonej przez Eli Ringdalen z SINTEF.

Podczas dwudniowych warsztatów, uczestnicy mieli okazje zapoznać się z całym szeregiem ciekawych referatów poruszających zagadnienia związane ww. tematyką zarówno z punktu widzenia producentów węgla drzewnego (bio-wegla), jego potencjalnych użytkowników – producentów żelazostopów jak i jednostek naukowo-badawczych zajmujących się zagadnieniem wytwarzania, oceny parametrów jakościowych i użytkowania tego typu materiałów. Uczestnicy mieli również możliwość zapoznać się z infrastruktura technologiczną firmy OFZ a. s, produkującej szeroki asortyment żelazostopów krzemu i manganu, drutów rdzeniowych oraz produktów ubocznych z produkcji żelazostopów

Tego typu wydarzenia są doskonałą platformą do wymiany poglądów i tworzenia nowych pomysłów na branżę proekologiczną.

Serdecznie dziękujemy wszystkim organizatorom oraz uczestnikom.

Dodatkowe informacje można znaleźć:

https://www.aspire2050.eu/prema/New-Event/key-take-aways-prema-biocarbon-workshop

Warsztaty – BIOCARBON – a green alternative to reduce the carbon footprint of FeMn alloy production

Wspólnie z projektem PREMA serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach on-line na temat: BIOCARBON – a green alternative to reduce the carbon footprint of FeMn alloy production. Warsztaty odbędą się w dniach 11-12 stycznia 2023 r.

Tematyka warsztatów obejmuje zagadnienia związane z redukcją emisji dwutlenku węgla w przemyśle produkującym żelazostopy, poprzez wykorzystanie surowców pochodzenia odnawialnego – bio – węgla.

Jeżeli jesteś przedstawicielem przemysłu, nauki, sektora badawczo-rozwojowego związanego z omawianą problematyką lub po prostu jesteś tą tematyką zainteresowany, serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach.

Formularz rejestracyjny dostępny jest pod linkiem: https://zfrmz.eu/O8cy2p0Cdtn7oeOjtkJO

Bio-koks – szansa dla polskiego koksownictwa? – panel dyskusyjny

Na XXX jubileuszowej konferencji naukowo-technicznej KOKSOWNICTWO 2022 odbył się tematyczny panel dyskusyjny zatytułowany: Bio-koks – szansa dla polskiego koksownictwa? Panel prowadzony był przez pracownika Instytutu Technologii Paliw i Energii (ITPE) dra inż. Michała Rejdaka. Badania nad wytwarzaniem bio-koksu czyli hybrydowego reduktora produkowanego na bazie mieszanek węglowych z dodatkiem substancji pochodzenia biomasowego prowadzone są na świecie od kilkunastu lat, jednak w ostatnich kilku latach z uwagi na walkę z globalnym ociepleniem i dążeniem do minimalizacji emisji gazów cieplarnianych nabrały one znacznego rozpędu. Idea bio-koksu opiera się na zastąpieniu części węgla pierwiastkowego pochodzenia kopalnego, którego źródłem jest węgiel koksowy, węglem pierwiastkowych pochodzącym ze źródeł odnawialnych – biomasy. Biomasa, z uwagi na asymilację ditlenku węgla w trakcie procesu fotosyntezy uznawana jest za surowiec zero-emisyjny, w związku z tym wprowadzenie węgla pochodzenia biomasowego powinno przyczynić się do obniżenia emisji CO2 z procesów wykorzystania koksu (bio-koksu). Praktyczna realizacja wspomnianej idei polega na produkcji bio-koksu w funkcjonujących bateriach koksowniczych wykorzystując do tego celu mieszanki węglowe z odpowiednio spreparowanymi surowcami biomasowymi – biomasą surową lub termicznie przetworzoną (toryfikaty, węgiel drzewny itp.).

Celem panelu było przybliżenie uczestnikom obecnego stanu wiedzy i technologii dotyczącej zagadnień związanych z wytwarzaniem bio-koksu, zaprezentowanie doświadczeń ITPE w typ zakresie oraz dyskusja na temat możliwości wdrożenia tej technologii do praktyki koksownictwa krajowego, będącego obecnie europejskim liderem produkcji i eksportu wysokiej jakości koksu. Panel spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników konferencji – przedstawicieli zarówno przemysłu jak i środowiska naukowego. Toczyła się żywa dyskusja na temat szerokiego potencjału wdrożeniowego omawianej technologii. Szczególny nacisk w dyskusji położono na elementy związane z aspektami ekonomicznymi i ekologicznymi pozyskiwania surowców biomasowych, procesowi wytwarzania termicznie przetworzonej biomasy, w tym zjawisk i mechanizmów zachodzących w jego przebiegu. Skonkludowano, że przemysłowe wdrożenie technologii wytwarzania bio-koksu wymaga zdobycia pełnej wiedzy oraz optymalizacji czynników kształtujących jego parametry jakościowe, z uwzględnieniem wymagań procesów przemysłowych w których będzie wykorzystywany.

Referat na konferencji EFE AGH 2022 (Energy Fuels Environment)

W dniach 20-23 września na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, odbyła się II międzynarodowa konferencja EFE 2022 – Energy Fuels Environment. Na konferencji zaprezentowaliśmy referat zatytułowany „The influence of charcoal addition to coking blend on bio-coke quality parameters”. W referacie omówiono wybrane wyniki badań wpływu dodatku węgla drzewnego na istotne parametry strukturalne, teksturalne i technologiczne wytworzonego bio-koksu.

Więcej informacji na stronie konferencji można znaleźć pod linkiem:

http://ef-conference.agh.edu.pl/programme/

Wizyta Studyjna w SINTEF

Posted on  

W dniach od 1 do 3 czerwca, pracownicy IChPW Michał Rejdak i Małgorzata Wojtaszek – Kalaitzidi odbyli wizytę studyjną w ramach projektu BioCoke4FAI. Wizyta studyjna miała miejsce w norweskim instytucie badawczym SINTEF w Trondheim, który jednocześnie jest partnerem badawczym projektu. Opiekunem wizyty był Michał Książek z SINTEF. W ramach wizyty pracownicy IChPW uczestniczyli w badaniach technologicznych wytworzonych w Instytucie bio-koksów. Badania obejmowały istotne z punktu widzenia wytwarzania żelazostopów manganowych parametry takie jak oporność elektryczna, reakcyjność wobec gazu CO/CO2 (metoda SINTEF), badania mikrostruktury bio-koksów metodą EPMA (mikroskopia elektronowa) i reakcyjność wobec żużla.

BioCoke4FAI – trzecie spotkanie projektowe

Posted on  

W dniach 30 i 31 maja odbyło się trzecie spotkanie projektu o akronimie BioCoke4FAI – Bio-coke for ferroalloys industry production. Spotkanie odbyło się w formie stacjonarnej w siedzibie SINTEF w Trondheim w Norwegii. W spotkaniu wzięli udział wszyscy reprezentanci uczestników projektu. Spotkanie było podzielone na trzy części. W pierwszej części wszyscy partnerzy zaprezentowali wyniki dotychczas zrealizowanych badań. W drugiej części omówiono prace planowane do wykonania w dalszej części projektu z uwzględnieniem dotychczas uzyskanych wyników. Omówiono również sprawy organizacyjne projektu. W trakcie trzeciej części spotkania goście mieli możliwość zapoznania się z infrastrukturą badawczą SINTEF i NTNU.

BioCoke4FAI – drugie spotkanie projektowe

W dniach 29 i 30 listopada odbyło się drugie spotkanie projektu BioCoke4FAI. Spotkanie odbyło się w Zabrzu w siedzibie Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla – promotora projektu. Oprócz pracowników Instytutu w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich partnerów współrealizujących projekt, tj. Instytutu SINTEF z Norwegii, firmy ERAMET z Norwegii oraz Koksowni Częstochowa Nowa. Celem spotkania było przedstawienie i omówienie dotychczasowych wyników projektu, omówienie bieżących zagadnień związanych z jego realizacją oraz zaplanowanie przyszłych działań w ramach projektu. W ramach spotkania uczestnicy odbyli również wizytę technologiczną w Koksowni Częstochowa Nowa, gdzie mogli szczegółowo zapoznać się z układem technologicznym produkcji koksu z wykorzystaniem baterii koksowniczych wsadu ubijanego.